برچسب: قلعه خشتی کوردکندی

0

معرفی قلعه خشتی روستای کوردکندی

تقریبا در دوره امپراطوری صفوی و در زمان اواخر  حکومت شاه اسماعیل صفوی مقارن با ورود طایفه زاللی به محل کنونی روستای کوردکندی میباشد.(   برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی ورود و سکونت این...