برچسب: بارش

بارش های آذربایجان 0

بارشهای کم سابقه در استانهای آذربایجان

بارشهای کم سابقه که از عصر جمعه آغاز شده است و همچنان با شدت تمام ادامه دارد. بارشها در بیشتر مناطق به صورت تگرگ بوده که باعث خسارتهایی شده است. بارشهای کم سابقه که...