برچسب: ریشه شیرین بیان

6

نابودی طبیعت چهاربرج برای استخراج شیرین بیان/ سوداگری کثیفی که بلای جان قوواقلیق ها شده است

این روزها در مناطق مختلف چهاربرج شاهد خرید و فروش ریشه هی گیاه شیرین بیان هستیم. خیل عظیم جوانان بیکار بیل به دست در مزارع کشاورزی و بخصوص قواقلیق ها دنبال زیرو رو کردن...