برچسب: یکپارچه سازی اراضی

یکپارچه سازی اراضی - چاربورج - چهاربرج 4

مزارع کشاورزی کوچک و پراکنده، یکی از عوامل اصلی افت کشاورزی در چهاربرج

یکی از عوامل اصلی افت کشاورزی در چهاربرج تقسیم اراضی کشاورزی به قطعات کوچک است (تقطیع مزارع). طبق اعلام مهندسین کشاورزی و فعالین امور کشاورزی منطقه، قطعه بندی زمین‌ها علاوه بر اتلاف 70 درصدی...